091-925-6516 progress.ad Inbox

แจ้งการชำระเงิน

รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
จำนวนเงิน บาท
โอนจากธนาคาร
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
เอกสารการโอน
หมายเหตุ
 

*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป (ขนาดไม่เกิน 120 cm.)     **ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 2,500 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า