091-925-6516 progressprowebsite Inbox

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1.การซื้อสินค้า ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินหรือค่าบริการ 50% หรือ 100% โดยทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนด ก่อนมีการสั่งซื้อ, สั่งผลิต, สั่งออกแบบเกิดขึ้น

2.ระยะเวลาการผลิต และจัดส่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.การคืนสินค้า เคลม แก้ไข ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความถูกต้อง และจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จากตัวสินค้า

4.สินค้ามีการเปลี่ยนแปลง รูปลักษณ์ วัสดุ สี งานพิมพ์ แตกต่างกันไป ตาม ในการซื้อแต่ละครั้ง *โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ส่งฟรี ! ทั่วประเทศ เมื่อยอดสั่ง 30,000 บาทขึ้นไป (ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เกิน 120 cm. น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม)
(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 10 ก.ม.)
 
**ออกแบบฟรี ! เมื่อยอด 25,000 บาทขึ้นไป (1 แบบ แก้ไข 2 ครั้ง)
(วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566)
***หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
******อื่นๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

***ราคาสินค้าทั้งหมด ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %